ΒΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η βάση βιβλιογραφικών δεδομένων δημιουργήθηκε με σκοπό να βελτιώσει τους όρους φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών παρέχοντάς τους τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε βιβλιογραφία που αναφέρεται στα επιστημονικά πεδία τα οποία θεραπεύονται από το Τμήμα ώστε να διευρύνει την υποχρεωτική αναφορά σε δύο συγγράμματα και να διευκολύνει την εκπόνηση εργασιών. Παράλληλα, συμβάλει σημαντικά στην εκπλήρωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ με τη συνεχή παρακολούθηση και ανανέωσή της έτσι ώστε να παρέχονται δυνατότητες χρήσης της εκτός από τους προπτυχιακούς φοιτητές και από την επιστημονική κοινότητα (μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων).

Η βάση βιβλιογραφικών δεδομένων χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σάββα Ρομπόλη (Πακέτο Εργασίας 3).

Στη βάση συμπεριλαμβάνονται βιβλιογραφικά δεδομένα που αναφέρονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής. Τα δεδομένα αυτά κατανέμονται σε έξι (6) θεματικές ενότητες καθώς και σε υποενότητες, ανάλογα με το ειδικότερο γνωστικό πεδίο στο οποίο αναφέρονται.

Σε κάθε υποενότητα η βιβλιογραφία παρατίθεται με την εξής σειρά: α) ξενόγλωσση, β) μεταφράσεις στα ελληνικά και γ) ελληνική. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι συγγραφείς των οποίων των όνομα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες και έπονται αυτών με ελληνικούς.

Για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Harvard.

 1. Θεωρία και Μεθοδολογία
  • 1) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών
  • 2) Μεθοδολογία και Ανάλυση
  • 3) Θεωρία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

 2. Πληθυσμός - Εκπαίδευση – Εργασία
  • 1) Εργασιακές Σχέσεις
  • 2) Εργασία – Απασχόληση
  • 3) Εκπαίδευση
  • 4) Πληθυσμός

 3. Αστικός και Αγροτικός Χώρος

 4. Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή
  • 1) Φτώχεια και Εισοδηματικές Ανισότητες
  • 2) Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία
  • 3) Οικογένεια – Φύλο
  • 4) Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες

 5. Κοινωνιολογία - Κοινωνική Πολιτική - Δίκαιο
  • 1) Κοινωνιολογία
  • 2) Κοινωνική Πολιτική
  • 3) Οργανισμοί – Δίκαιο

 6. Ιστορία – Οικονομία
  • 1) Ιστορία
  • 2) Οικονομία

 
 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ