ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο από την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου (ΧΕ), οι φοιτητές υποβάλλουν Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων (ΔΕ), που περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά (ΥΠ) και επιλογής (ΕΠ) μαθήματα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στο εξάμηνο αυτό. Η ΔΕ αναφέρεται στα μαθήματα τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στο εξάμηνο αυτό. Εκπρόθεσμη υποβολή ΔΕ δεν γίνεται δεκτή παρά μόνο με άδεια του Τμήματος. Η κατάθεση της ΔΕ παρέχει στον φοιτητή το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμηνιαίων μαθημάτων που επέλεξε και δήλωσε.

Κατά τα πρώτα έξη εξάμηνα της φοίτησής τους, οι φοιτητές υποχρεούται να παρακολουθήσουν μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), εφόσον δεν προσκομίζουν τίτλο σπουδών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία γνώσης μιας από τις γλώσσες αυτές που οδηγεί στη χορήγηση ισοτιμίας ή επάρκειας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου. Η ξένη γλώσσα είναι μάθημα ΥΠ, η επιτυχής εξέταση του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Η ξένη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις 150 ΔΜ των μαθημάτων και ο βαθμός δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου. Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται με τη δήλωση επιλογής που καταθέτει ο φοιτητής στο πρώτο εξάμηνο της φοίτησής του στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ