ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑΣ

Τα μαθήματα κατατάσσονται σε (4) τέσσερα Επίπεδα Συνθετότητας (ΕΣ), ανάλογα με το βαθμό της εξειδίκευσης τους και το επίπεδο γνώσεων που προϋποθέτουν. Κάθε Επίπεδο Συνθετότητας αντιστοιχεί σε ένα (1) έτος κανονικής φοίτησης, δηλαδή σε (2) δύο συνεχόμενα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ) ενός ακαδημαϊκού έτους. Έτσι, τα μαθήματα που κατατάσσονται στο Επίπεδο Συνθετότητας 3 ανταποκρίνονται καταρχήν στις δυνατότητες ενός τριτοετούς φοιτητή (δηλαδή στα Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα σπουδών).

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ