ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές» το οποίο αντικατέστησε το Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» που λειτούργησε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 έως 2013-2014. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και δεν έχει δίδακτρα.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρμογών που είναι απαραίτητα για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και σε αυτή τη βάση αρθρώνεται και το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα θεωρίας και μεθοδολογίας, το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων («Εργασία και πολιτικές απασχόλησης» και «Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή»), από τους οποίους επιλέγεται ο ένας ανάλογα με τις προτιμήσεις των φοιτητών, και το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από κάθε φοιτητή.

Ο στόχος του Π.Μ.Σ. είναι διττός: (α) η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα μεθοδολογίας κοινωνικών ερευνών, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με εκτεταμένη χρήση Η/Υ (πληροφορική και των σχετικών πακέτων, SPSS κ.ά.) και (β) η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κλπ.) με τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν την ύπαρξη και την εξέλιξη των προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν την έρευνα και να προτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Επαγγελματική προοπτική: Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους οργανισμούς του δημοσίου καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Γραμματεία Προγράμματος:
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης
2ος όροφος
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Πληροφορίες:
Τηλ. 210-9201381, 210-9201036
fax: 210-9221222
email: koinpol@panteion.gr και memosk@panteion.gr

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ