ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου. Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται σε ένα ακαδημαϊκό έτος οργανώνεται σε δύο εξάμηνα: το Χειμερινό (ΧΕ) και το Εαρινό (ΕΕ) Εξάμηνο.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Το ΧΕ αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Το ΕΕ λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Το εξάμηνο αποτελεί: (α) χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του διδακτικού έργου ενός μαθήματος και (β) χρονική περίοδο για τον καθορισμό του ελαχίστου χρόνου σπουδών.

Για τη λήψη του πτυχίου Κοινωνικής Πολιτικής απαιτείται πραγματική φοίτηση οκτώ (8) εξαμήνων. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι υποχρεωτικό για το πρώτο έτος σπουδών, στο οποίο διδάσκονται δώδεκα (12) Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ). Για τη συνέχεια, το Τμήμα υποδεικνύει στους φοιτητές να ακολουθήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα (12) του δεύτερου έτους. Η διδασκαλία των ΥΠ στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές, βασικές γνώσεις στα αντικείμενα της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας, της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, της μεθοδολογίας, της οικονομικής θεωρίας, του δικαίου, της γεωγραφίας και της δημογραφίας.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, τα οποία συνιστάται στους φοιτητές να τα επιλέξουν από το τρίτο έτος σπουδών και μετά. Τα Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) στοχεύουν στη απόκτηση ειδικών γνώσεων σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής και διαρθρώνονται με γνώμονα τους παρακάτω κύκλους μαθημάτων επιλογής:

  • Κύκλος 1: Εργασία και Εκπαίδευση
  • Κύκλος 2: Χώρος και κοινωνία
  • Κύκλος 3: Ανισότητες και κοινωνική προστασία

Οι κύκλοι είναι άτυποι και οδηγούν στο ίδιο πτυχίο.
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ΕΠ από την λίστα των γενικών μαθημάτων τα οποία δεν εντάσσονται στους κύκλους και τα οποία αποτελούν μια περαιτέρω εξειδίκευση των αντικειμένων που διδάσκονται στα ΥΠ.

Tα μαθήματα του πρώτου έτους, του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία είναι υποχρεωτικά, είναι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠ)

1 o Έτος Σπουδών – Χειμερινό Εξάμηνο (ΧΕ) – Α΄ εξάμηνο
Κωδικός

ΕΣ

Τίτλος Μαθήματος

510002
ΕΣ1
Εισαγωγή στην οργάνωση και τη δυναμική της κοινωνίας
510005
ΕΣ1
Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία
510006
ΕΣ1
Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης
510071
ΕΣ1
Εισαγωγή στην κοινωνική πολιτική
510112
ΕΣ1
Κοινωνιολογία της κοινωνικής μεταβολής
510136
ΕΣ1

Κράτος και κοινωνία

1 o Έτος Σπουδών – Εαρινό Εξάμηνο (ΕΕ) – Β΄ εξάμηνο
Κωδικός

ΕΣ

Τίτλος Μαθήματος

510004
ΕΣ1
Εισαγωγή στη νεοελληνική κοινωνία
510016
ΕΣ1
Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής Ι
510034
ΕΣ1
Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά
510053
ΕΣ1
Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική
510117
ΕΣ1
Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους
510147
ΕΣ1

Πολιτική Θεωρία

Οι αναλυτικές περιγραφές των παραπάνω μαθημάτων και το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
>